Apply For
OR

OR

જે વિદ્યાર્થીએ REGULAR SEMESTER 1 TO 5 કરેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીએ આ ફોર્મ ભરવાનું રહશે.
જે વિદ્યાર્થીએ DIRECT SEMESTER - 6 માં ફોર્મ ભરેલ હશે તેવા વિદ્યાર્થી એ CONFIRM કરાવવા યુનિવર્સિટી જવાનું રહશે.